Предмет на настоящата статия е устройство за повишаване на сигурността на автомобили срещу кражба. Въпросното устройство е натоварено със задачата да държи заключени вратите на вашата кола, когато сте на път, с цел да предотврати кражбите или посегателствата при спиране (на светофар например). Отключването на вратите ще става веднага след изключване на контакта. А ако желаете това да стане преждевременно, достатъчно е да натиснете само един бутон, който ще ви позволи да игнорирате работата на устройството.

Системата разполага с два светодиода за сигнализация на всички етапи от своята работа: отключване, заключване, изчакване и т. н. Особеното мигане на един от свето диодите показва, че автомобилът е снабден с аларма. Някои от последните марки автомобили разполагат с подобна сигнализация. За да Ви убедим да реализирате това устройство, ще Ви кажем, че неговата цена е не повече от двайсет лева. Естествено е, че вашата сигурност и тази на вашите близки е много по-скъпа.

Принцип на детекцията

За серийно оборудваните коли с тази екстра, анализът на състоянието се извършва на първо място на ниво контакт, а информацията за привеждане в движение идва от бордовия компютър, който следи всяко действие на превозното средство. В наши¬ят случай обаче, трябва да вземем друго решение, тъй като не може и да става дума да свържем каквото и да било към бордовия компютър. Все пак преди да заключим вратите, трябва да сме сигурни, че има движение, освен че има електрически контакт. Детекцията на завъртането на колелата изисква разрешаването на множество проблеми, каквито са влагата, мръсотията, центробежните сили и т.н.. а анализът на ниво скоростна кутия е много сложен. За това ние прибегнехме към едно друго решение, което е едновременно просто и надеждно. Заключването на вратите ще се извършва след осъществяването на електрическия контакт и след първото въздействие върху педала на спирачката. Наистина първото натискане на този педал обикновено става няколко минути след потеглянето: при напускане на мястото за паркиране или гаража или на първата срещната пресечка.

Принципна схема

Тук е мястото да отбележим, че нашата схема, се ползва с особена простота, благодарение на използвания микроконтролер Спряхме се на един от най-разпространените и най-достъпни МК PIC16F84 Предполагаме, че неговото програмиране съвсем няма да Ви затрудни, имайки предвид всички статии на тази тема.
Нека първо да разгледаме захранващата част на схемата. Положителното напрежение, подадено през контакта преминава през диода D1 който има защитна функция при едно евентуално обръщане на поляритета по време на инсталирането на системата, например. Кондензаторите С1 и С2 имат за цел да филтрират и развържат входното напрежение, преди неговата стабилизация от ИСЗ, докато кондензаторът С2 филтрира полученото напрежение на изхода на стабилизатора.

Кварцът Х1 с честота 4 MHz и кондензаторите С8 и С9 установяват тактовата честота на микроконтролера ИС1. Чрез свързване на извод 4 към +5V се осъществява възможно най-елементарната верига на “reset”.
В тази реализация използваме само порта RB на PIC16F84, конфигуриран по следния начин:
• RB0 до RB2 за контрол на състоянието на нашата система и на превозното средство.
• RB3 до RB5 за управление на свето диодите.
• RB6 и RB7 за управление на релетата.
Бутонът S1 прекъсва работата на схемата. При отпуснат бутон на RB0 се подава положителен потенциал през резистора R5, а при натискане на S1 този вход се свързва към маса.
Другите два входа (RB1 и RB2) анализират съответно състоянието на педала за спирачката и на ключа за запалване. Имайки предвид, че работното напрежение в коалата е 12V. трябва да го намалим на +5V, за да го подадем на захранващите изводи на МК. В покой входът RB1 се свързва към маса през R3. както и през крушките на стоповете. По време на натискане на педала на спирачката, напрежението +12V се ограничава чрез резистора R1 и ценеровия диод D2 Кондензаторът С4 е развързващ Наличието на контакт от ключа на вход RB2 се дефектира по абсолютно аналогичен начин.

Изходите на PIC могат да осигурят достатъчен ток за директно управление на свето диодите. Извод RB3 управлява червения свето диод L1, чийто ток се ограничава от R8. На практика L1 показва състоянието на устройството, когато то е напълно изключено чрез прекъсване на контакта или евентуално чрез натискане на бутона S1. Изводите RB4 и RB5 управляват двуцветния свето диод L2. Токът на двата све¬тодиода, свързани в L2 се ограничава съответно от R9 и R10. Зеленият сигнализира за отключени врати, докато червеният визуализира блокирането им.
Бихме могли директно да управляваме транзисторите за превключване на релетата, но предвидихме, че в случай на повреда в електрониката или грешка при програмирането, би могло да се стигне до едновременно включване на релетата за отключване и за заключване на вратите1 За да избегнем този риск използвахме тригер. съставен от четири логически елемента “И/НЕ” N1flO N4. включени в ИС2.

Двата изхода на N3 и N4 управляват релетата, както е показано на схемата. Нека да вземем случая на затваряне на контакта за заключване Базовият ток на транзистора Т1 преминава през резистора R11. От гледна точка на сигурността, чрез резистора R6 се създава някакво пренапрежение спрямо масата на базата на Т1 в покой. Когато извод RB7 отиде в 1. Т1 се отпушва и задейства релето, чийто работен контакт е натоварен да заключи вратите на колата. Този контакт е свързан паралелно на проводниците за управление на вратите върху превключвателя на командното табло Все пак тук няма да се спираме и на включването на контакта за отключване. управлявано от RB6, тъй като то е напълно аналогично на заключването. Импулсите за релета са с продължителност част от секундата, също както и тези при ръчно управление

Ролята на кондензаторите С6 и С7 е да развързват съответно напреженията на ИС1 и ИС2 като за това е добре да са поставени възможно най-близо до захранващите им изводи.