Стара поговорка твърди, че е по-добре злото да се предотвратява, отколкото да се лекуват последствията от него. Тази идея ни накара да създадем това устройство, което задейства звукова аларма, щом някои докосне проводящите метални части на бравата, независимо дали е било с добри или лоши намерения. В последния случай можем да се обзаложим, че лицето ще се опита да избяга, за да не бъде хванато на мястото. Областта на приложение на алармата за врата покрива, разбира се, всички врати на стаи, както и сгради. За да бъде ефикасно, защитените брави не трябва в никакъв случай да бъдат свързани със земята или покрити с изолиращ слой боя, което изключва от списъка металните врати и бравите с много точки на заключване, поне една от които е в съприкосновение със земя. Като изключим тези особени случаи, всички изпитания, които проведохме, доведоха до очаквания резултат, а именно – задействане на вътрешната аларма при допиране на ръка до металната брава.

ПРИНЦИПНА СХЕМА И АНАЛИЗ НА РАБОТАТА на АЛАРМА за ВРАТА

Датчикът, така да се каже е обикновен логически елемент И-НЕ (CI1A), произведен по технология CMOS. Работната точка на входа се намира в непосредствена близост до точката на обръщане, което се осигурява от елементите R1, R2, АЛ и R3. При покой, настройката на АЛ е такава, че на изхода на СИА има ниско ниво. Това налага потенциалът, подаван на извода 2, да бъде леко над прага на обръщане на логическия елемент. Ако някой докосне металната ключалка, към която е свързан входът 2 на СИА, това води до промяна на потенциала на този вход, което предизвиква нулев преход на изхода (извод 3) към високо ниво. Тази промяна на състоянието се предава през С1 на входа на СИВ, чийто изход минава в ниско ниво, тъй като този логически елемент е свързан като прост инвертор. Двата разгледани логически елемента, заедно със С1 и R5, представляват чакащ мултивибратор, продължителността на нестабилното състояние на който е T = 0,7.R5.C1, което прави около седем секунди (при дадените стойности за С1 и R5). През този интервал, изходът на СНС, който е във високо ниво, задейства мултивибратора, изграден с логическите елементи СНС и D. заедно с елементите R6, R7 и С2. Високите нива на правоъгълните сигнали (с период, близък go 0,4s), получавани на изхода 10 на СНС, предизвикват отпушване на транзистора Т1 т.е. задействане на зумера. свързан в колекторната верига. Редуването на ниски и високи нива предизвиква звукови импулси, които привличат вниманието в много по-голяма степен, отколкото непрекъснатия звук. В края на периода на чакащия мултивибратор, нивото на извода допир go J1

12 на CI1D отново става ниско, което спира мултивибратора и съответно звуковата сигнализация. Време диаграмите на фигура 2 дават нагледна представа за сигналите, които анализирахме. Светодиодът D1, чийто ток се ограничава от резистора R4. свети през целия астабилен интервал на чакащия мултивибратор. Този елемент, осигуряващ светлинна индикация за допира до бравата, не е необходим за работата на схемата, но той е от значение